Start | Integritetspolicy

Personuppgiftspolicyn

GDPR
Person- och Integritetspolicyn gäller då Trinity Reklam AB tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, förfrågningar och övrig kontakt med Trinity Reklam AB, såsom besök på webbplats och e-post.
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig 

Trinity Reklam AB är personuppgiftsansvarig för Trinity Reklam AB:s behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. 
Trinity Reklam AB (556446-6943) 
Fridhemsgatan 14
733 39  SALA 

När behandlar vi dina personuppgifter? 

• För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för förfrågningar och information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.
 
• Trinity Reklam AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp via på trinityreklam.se, använder dig av Trinity Reklam AB:s support, skickar förfrågningar via e-post, besöker vår webbplats eller när du på annat sätt har kontakt med oss. Informationen som samlas in från dig vid förfrågningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Trinity Reklam AB och för att Trinity Reklam AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

• Om du är kontoinnehavare samlar Trinity Reklam AB in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av kontoinnehav. Trinity Reklam AB samlar även in uppgifter om dig under tiden du är kontoinnehavare inom ramen för ditt kontoinnehav, såsom din inköpshistorik, hur du interagerar med trinitys webbplatser, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klickat på en länk. Som kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att kontakta oss via telefon (0224-37070) eller mail (info@trinityreklam.se). 
 
• Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering. 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig? 

De personuppgifter Trinity Reklam AB samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och på annat sätt kontaktar oss är: 
 
Namn och personnummer, nationellt id eller organisationsnummer
Adress 
Telefonnummer och e-post 
Betalningsuppgifter 
Kundnummer 
Information om dina inköp och användning av Trinity Reklams webbplatser

Varför behandlar vi uppgifter om dig? 

 
Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Trinity Reklam AB dina personuppgifter i syfte att: 
 
• För att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av tryckoriginal och support. 
 
• Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter. 
 
• Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post och telefon avseende våra och utvalda samarbetspartners varor och tjänster.
 
• Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar. 
 
• Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
 
• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar. 
 
• Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster. 

De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter 

Trinity Reklam AB baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet. 
 
• Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att genomföra köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter om dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Trinity Reklam AB samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.
  
• En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Trinity Reklam AB behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.
 
• I vissa fall kan Trinity Reklam AB ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav. 

Marknadsföring

• För att kunna marknadsföra relevanta produkter och erbjudanden till er efter era behov behandlar vi personuppgifter från tidigare kontakter (telefon, mail, post mm), beställningar, offertförfrågningar. Vi sparar uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig.
Laglig grund: Intresseavvägning.

• Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom marknadsföring. Detta gör du genom att ringa Trinity Reklam AB:s kundtjänst (0224-37070) eller genom att kontakta oss via mail, ;info@trinityreklam.se, alternativt klicka på länkarna längst ned på denna sida. När Trinity Reklam AB har mottagit din anmälan kommer vi att upphöra med att behandla dina personuppgifter enligt dina önskemål.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig? 

• Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Trinity Reklam AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Trinity Reklam AB:s rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. 
För att kunna tillhandahålla våra kunder en god service avseende orderhistorik, tillhandahållande av tryckoriginal och transfermärken sparar vi uppgifter om våra kunder. Då våra kundrelationer i de flesta fall rör företag och är mycket långsiktiga så sparar vi uppgifterna i högst 7 år efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt interagerat med Trinity Reklam AB, om inte gällande lagstiftning förespråkar eller kräver annat. Förlängning kan sedan ske på kunds begäran.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till? 

• Trinity Reklam AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Trinity Reklam AB koncernbolag och andra samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. Trinity Reklam AB kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig. 
 
• Tredje part som Trinity Reklam AB lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Trinity Reklam AB:s och Trinity Reklam AB:s samarbetspartners och koncernbolags tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Trinity Reklam AB:s avtal med dig som kund eller kontoinnehavare. Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag. 
 
• Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Trinity Reklam AB om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Trinity Reklam AB:s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem. 
 
• Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part. 

Ändring av personuppgiftspolicy 

Vid eventuell ändring av personuppgiftspolicyn kommer Trinity Reklam AB att med rimligt varsel underrätta dig om ändringarna. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Trinity Reklam AB innan den ändrade personuppgiftspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Trinity Reklam AB.

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Trinity Reklam AB har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Dina rättigheter

• Trinity Reklam AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 

• Trinity Reklam AB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. 

Du har rätt att av begära: 
• Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att skriftligen begära ett registerutdrag över dina personuppgifter.

• Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig. 
 
• Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen. 
 
• Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

•  Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. 

• Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för att sända dig nyheter, erbjudanden och liknande så tillgodoser vi naturligtvis omgående dina önskemål. Avregristrera dig genom att skicka ett mail till info@trinityreklam.se och ange vad du vill avregistrera dig från. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för dessa ändamål. 
 
• Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. 

 
 

Kontaktinformation

Kontakta oss gärna om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. 

Trinity Reklam AB 
Fridhemsgatan 14
733 39 SALA
0224-37070
info@trinityreklam.se